Vedtægter

Vedtægter for Herning Roklub

§ 1

 

Klubbens navn er Herning Roklub. Roklubbens hjemsted er Skivevej 4, Sunds.

 

Der er Herning Roklubs formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke roning, som idræt og med udgangspunkt i roning, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.

 

§ 2

 

Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som medlem kan optages ungdomsroere i alderen 12-18 år, seniorroere fra 19-32 år, samt old boys/girls efter 32 år.

 

§ 3

 

Indmeldelsen af medlemmer sker ved et bestyrelses- medlem. Ved indmeldelsen får hvert nyt medlem et eksemplar af klubbens vedtægter.

 

§ 4

 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent opkræves årligt. Ved indmeldelse før l. juli betales fuldt kontingent. Efter l. juli betales halv kontingent. Er kontingent ikke betalt senest 1 måned efter sidste betalingsdag, nægtes medlemmet adgang til materiellet.

 

§ 5

 

Udmeldelse sker skriftligt til et bestyrelsesmedlem. Har et medlem ikke betalt kontingent 5 måneder efter sidste betalingsdag, udmeldes vedkommende automatisk.

 

§ 6

 

Et hvert medlem har adgang til bådehuset. Kun aktive medlemmer har ret til at benytte bådene.

 

§ 7

 

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer; formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som konstituerer sig selv. Bortset fra generalforsamlingen jvf. § 12 er bestyrelsen øverste myndighed og repræsenterer klubben i alle forhold.

 

Bestyrelsen sammenkaldes mindst 4 gange årligt. Formanden indkalder til møderne, dog kan der til enhver tid indkaldes til møde, når 1 bestyrelsesmedlem finder det nødvendigt.

 

Bestyrelsen er kn beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt

 

§ 8

 

Afstemning ved generalforsamlingen sker ved simpel majoritet. Ved simpel majoritet forstås over 1/2 af de tilstedeværende medlemmer. Kun aktive medlemmer har stemmeret.

 

Afstemning ved bestyrelsesmøder sker ved simpel majoritet.

 

§ 9

 

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år og er på valg efter tur således, at 2 medlemmer er på valg det ene år og 3 medlemmer året efter. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges 2 suppleanter der vælges for 1 år af gangen. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens forløb, supplerer bestyrelsen sig selv med valgte suppleanter.

 

Herning Roklub tegnes/forpligtiges ved underskrift af formand og kasserer.

 

§ 10

 

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned hvert år, og skal indvarsles med 10 dages frist. Samtidig med indvarslingen skal der gives meddelelse om dagsordenen. Forslag til dagsordenen skal indsendes til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 11

 

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når begæring derom skriftligt indsendes af mindst halvdelen af samtlige aktive medlemmer under angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Bestyrelsen er i så fald pligtig til inden 10 dage efter en sådan begæring at indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 dages varsel.

 

§ 12

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 

§ 13

 

Instruktørerne leder den daglige roning. Klubbens medlemmer skal rette sig efter de af bestyrelsen vedtagne reglementer. Hvis et medlem handler imod klubbens reglementer og ikke retter sig efter tilhold kan bestyrelsen forbyde vedkommende adgang til bådehuset og bådene, samt efter afholdt bestyrelsesmøde ekskludere ham/hende af klubben. Et ekskluderet medlem kan, forlange spørgsmålet om sin eksklusion forelagt generalforsamlingen, hvis han senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse fremsætte skriftlig begæring herom. Når et medlem ekskluderes af anden grund end gæld, kan han ikke atter optages i klubben, medmindre en generalforsamling vedtager det med kvalificeret majoritet. Ved kvalificeret majoritet forstås 2/3 af de tilstedeværende medlemmer

 

§ 14

 

Klubben fører følgende: 1 kassebog, 1 forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, samt rojournaler, sidstnævnte lægges i bådehuset, og skal føres inden roturen

 

§ 15

 

Regnskabsåret er fra 1.1 til 31.12 og afsluttes pr. 31 december. Revision foretages af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal fremlægges 5 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 16

 

Forandringer i de bestående vedtægter kan kun forelægges på den ordinære generalforsamling og kan kun vedtages med kvalificeret majoritet. Generalforsamlingen er med hensyn til vedtægtsændringer beslutningsdygtig, når den er skriftligt og rettidigt indvarslet.

 

§ 17

 

Såfremt klubben ophører tilfalder klubbens ejendele og eventuel formue D.F.f.R, dog kun til start af en ny roklub i Herning Kommune.

 

Såfremt 5 medlemmer af klubben vil forsætte arbejdet, kan denne ikke opløses.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 2. september 1936.

 

Revideret på generalforsamlingen den

 

19. marts 1940, 9. marts 1943, 8. og 15. oktober 1971,

11. oktober 1980, 19. oktober 1985, 15. oktober 1988,

14. oktober 1989, 22. oktober 1994, 20. oktober 2001 og 21. februar 2009.

 

På bestyrelsens vegne:

 

Per Nielsen

Herning Roklub

 

Herning Roklub, Skivevej 4, 7451 Sunds