Roreglement

Roreglement for Herning Roklub

§ 1. Generelt

 

Herning Roklub er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR).

 

Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben og rosporten værdig måde.

 

Nærværende reglement fastsætter, sammen med bestyrelsens øvrige anvisninger, rammerne for roning i Herning Roklub.

 

§ 2. Klubhuset

 

Klubhuset står under medlemmernes beskyttelse, og det forventes, at alle bidrager til at opretholde et godt miljø.

 

Uden for almindelig brugstid skal klubben være aflåst og lyset slukket.

 

Nøgle til klubhuset udleveres af bestyrelsen mod depositum.

 

Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt i alle klubbens lokaler.

 

§ 3. Svømmefærdighed/redningsveste

 

Al benyttelse af klubbens materiel forudsætter, at roeren har underskrevet en erklæring om, at han/hun kan svømme 300 meter. For roere under 18 år kræves tillige forældres underskrift.

 

Styrmanden skal respektere ethvert ønske fra roerne om at medbringe redningsveste. Fremsættes et sådant ønske, skal redningsveste medbringes til hele mandskabet. Det er styrmandens pligt at sikre sig, at turens deltagere er bekendt med anvendelsen af de medbragte redningsveste.

 

§ 4. Rettigheder

 

Der opereres med følgende rettigheder:

 

Roret, der giver ret til at ro inrigger-, gig- og outrigget materiel, under forudsætning af, at der er en styrmand i båden. Roret tildeles af en instruktør efter instruktion og aflagt prøve. Såfremt det ikke er alle besætningsmedlemmer, der har roret, skal en kvalificeret instruktør tage ansvaret for roningen.

 

Korttursstyrmandsret, der giver ret til at være ansvarshavende styrmand på alle både inden for det daglige rofarvand. Styrmandsret tildeles af en instruktør efter kortstyrmandskursus og aflagt prøve i manøvrering af 4-åres inrigger.

 

Scullerret, der giver ret til at ro singlesculler og dobbeltsculler, tildeles af en instruktør efter instruktion (herunder information om lokalfarvandet samt vigeregler) og aflagt prøve. Sculler-prøven skal omfatte entringsøvelse.

 

Langtursstyrmandsret, der giver ret til at være ansvarshavende styrmand uden for det daglige rofarvand, tildeles af bestyrelsen efter ansøgning.

 

Bestyrelsen kan fratage et medlem en erhvervet rettighed, såfremt medlemmet overtræder nærværende reglement, bestyrelsens øvrige anvisninger for roningen eller på anden måde optræder groft uansvarligt. Fratagelse af en rettighed kan være permanent eller for en nærmere afgrænset periode med henblik på generhvervelse af rettigheden gennem fornyet instruktion.

 

I tilfælde af større skader, havari, forlis, ulykker med personskade eller lignende samt i tilfælde med overhængende fare herfor gennemfører bestyrelsen en undersøgelse af hændelsen jf. retningslinjerne beskrevet i bilag 3.

 

§ 5. Materiellet

 

Styrmanden skal rapportere skader på materiellet til materielforvalteren; skriftligt hvis dette forlanges. I øvrigt gælder bestemmelserne i bilag 2 i tilfælde af større skader, havari, forlis, ulykker med personskade eller lignende, samt i tilfælde med overhængende fare herfor.

 

Styrmanden er ansvarlig for, at skader og mangler på materiellet forsøges repareret straks. Reparationer, der ikke er færdige, rapporteres til materieludvalget.

 

Bådene skal altid være forsikrede under transport.

 

Udlån af både til andre roklubber kan kun ske gennem bestyrelsen.

 

Det er styrmandens ansvar, at båden efter endt rotur rengøres i fornødent omfang i overens-stemmelse med bestyrelsens anvisninger.

 

§ 6. Roning

 

Brugen af klubbens materiel administreres af instruktionsudvalget, hvis anvisninger skal følges. Instruktionsudvalget kan reservere både til specielle formål. Medlemmerne kan efter aftale med bestyrelsen reservere både til specielle formål.

 

Instruktionsudvalget kan påtale medlemmers brud på klubbens og DFfR’s love og reglementer. Instruktionsudvalget kan nedlægge roforbud, hvis roning vurderes uforsvarlig i forhold til vejret.

 

Styrmanden har det fulde ansvar for mandskab og materiel såvel over for klubben som over for myndighederne. Enhver båd skal være fuldt bemandet. Det er forbudt at medtage passagerer i båden.

 

Medlemmer af andre roklubber kan ro som gæster i klubbens både efter aftale med bestyrelsen. Gæstens navn og roklub indføres i roprotokollen.

 

Roning til og fra klubben skal udelukkende foregå fra den anlagte bro.

 

Ingen båd må fjerne sig længere fra land, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden i land.

 

Kan en tur på grund af vejrforhold, havari eller lignende ikke gennemføres, og lægges båden op, skal klubben omgående underrettes. Undladelse heraf medfører erstatningsansvar ved eventuel eftersøgning. Lægges en båd op, henligger denne for styrmandens ansvar. Det er styrmandens ansvar, at båden snarest muligt bringes hjem.

 

Roning efter mørkets frembrud må kun ske, når der i agterstavnen føres klart lys, der er synligt horisonten rundt. Efter mørkets frembrud må scullere kun benyttes i følge med en større båd, som kan entres.

 

Scullere og outriggede både i øvrigt må kun benyttes i perioden 1/5 – 1/10 eller udenfor perioden, når vandtemperaturen er over 10º C. Der skal på klubbens opslagstavle foreligge en af bestyrelsen foretagen måling af vandtemperaturen, før denne regel må tages i anvendelse.

 

Roning i kaproningsbåde må kun ske med instruktørernes tilladelse.

 

§ 7. Dagligt rofarvand

 

Klubbens daglige rofarvand er Sunds Sø. Der foreligger lokale regler om færdsel på Sunds Sø.

 

§ 9. Langture

 

DFfR’s langtursreglement er gældende for klubben.

 

Som langtur betragtes enhver tur, der går ud over det daglige rofarvand. Undtaget herfra er dog inviterede ture i andre roklubber, hvor roning foregår i den arrangerende roklubs daglige farvand.

 

Langture skal bevilges af langturudvalget. Styrmanden skal søge om at få turen bevilget og få turen godkendt, inden turen påbegyndes.

 

Holdet arrangerer selv transport af både og betaler selv påløbne udgifter herved.

 

Både og materiel skal bringes hjem i bådehuset umiddelbart efter turens afslutning.

 

§ 10. Vinterroning

 

Det er tilladt at ro fra klubhuset hele året, hvis broen er udlagt.

 

Nedenstående skærpede bestemmelser gælder fra standerstrygning til standerhejsning. For outrig-gere gælder de desuden i den periode, hvor vandet er under 10º C.

•Al vinterroning skal ske så nær land som muligt og i øvrigt under hensyntagen til de dermed forbundne særlige risici: vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., så-ledes at der kun roes, når vejrforholdene gør dette forsvarligt.

•Mandskabet skal under hele turen bære en af klubben godkendt redningsvest.

•Roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.

•Roning i outrigger må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse og ifølge med motorbåd.

§ 11. Ikrafttræden

 

Nærværende reglement erstatter alle tidligere udsendte roreglementer for Herning Roklub.

 

Herning Roklubs bestyrelse.

 

 

Bilag 1. Tildeling af langtursstyrmandsret

 

For erhvervelse af langtursstyrmandsret kræves, at medlemmet har eller har erfaringer svarende til:

•Gennemført og fået godkendt entringsøvelse.

•Gennemført og fået godkendt langtursstyrmandskursus indenfor de seneste fem år.

•Have deltaget i pakning af bådtrailer.

•Deltaget på langture i forskelligt farvand.

•Have roet minimum 100 langturskilometer uden for dagligt rofarvand.

Enhver ansøger bliver individuelt vurderet, da det udover ovenstående samtidigt drejer sig om at opføre sig ansvarsbevidst samt udvise ansvar og forståelse for korrekt behandling af klubbens og lånt materiel samt lånte klubhuse.

 

Bilag 2. Procedure ved større skader, havari, forlis mv.

 

1. I tilfælde af ulykker med personskade, havari, forlis eller overhængende fare herfor påhviler det den ansvarlige styrmand efter hjemkomst at registrere hændelsen samt eventuelle skader i roprotokollen.

 

2. Endvidere påhviler det den ansvarlige styrmand hurtigst muligt at orientere bestyrelsen om hændelsen og derpå snarest indlevere en udtømmende rapport om hændelsen til bestyrelsen, i relevant omfang suppleret med skitser af hændelsesforløbet. Skulle bestyrelsen tage initiativ til denne kontakt, bør det gøres senest ti dage efter, at hændelsen kommer til bestyrelsens kendskab. Bestyrelsen kan dog gøre det senere, hvis det findes nødvendigt af hensyn til at standse rygtedannelser eller lignende i klubben.

 

3. Det påhviler roerne samt alle øvrige involverede med tilknytning til Herning Roklub at bidrage til styrmandens rapportering.

 

4. Bestyrelsen kan anmode involverede om at indlevere en rapport, der beskriver deres opfattelse af hændelsen.

 

5. Medlemmer, der ikke er involveret i en hændelse, men får kendskab til denne, har pligt til så vidt muligt at bistå den ansvarlige styrmand og de involverede roere/trænere med at bjærge havareret eller forlist materiel.

 

6. Instruktionsudvalget kan, såfremt de ikke selv er involveret i en hændelse, tage stilling til, om denne skal betragtes som en bagatel, der ikke kræver yderligere undersøgelse. Instruktionsudvalget skal så straks orientere formanden og derpå den øvrige bestyrelse på først-kommende bestyrelsesmøde.

 

7. Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal iværksættes undersøgelser af hændelsen, gennemføres denne af en gruppe på to bestyrelsesmedlemmer og formanden for instruktionsudvalget efter aftale med formanden. Instruktøren indgår altid i gruppen som formand, med mindre denne er involveret i hændelsen. Såfremt instruktøren er involveret i hændelsen, udpeger formanden en stedfortræder blandt de øvrige instruktører.

 

8. Denne gruppe kan gennemføre samtaler med alle involverede og vidner samt foretage de besigtigelser mv., de finder nødvendige for at have en komplet forståelse af hændelsesforløbet. Gruppen kan også inddrage ressourcepersoner i undersøgelserne ad hoc for at få belyst forskellige forhold, eksempelvis materielkyndige eller folk med indgående kendskab til det farvand, hvor hændelsen er indtruffet.

 

9. Hvis det besluttes at gennemføre en undersøgelse af hændelsen, skal denne være gennemført og forelægges bestyrelsen senest på andet ordinære bestyrelsesmøde, efter at hændelsen er indtruffet, med mindre særlige forhold taler for en længere tidsramme.

 

10. Bestyrelsen træffer beslutning om evt. sanktioner og erstatningspligt efter indstilling fra grup-pen, der forestår undersøgelserne.

 

11. Det påhviler i alle tilfælde den ansvarlige styrmand og de involverede roere at deltage i udbedringen af skader på materiellet.

 

 

 

Herning Roklub, Skivevej 4, 7451 Sunds